Атлас на гнездящите птици в България

Голям корморан

(Phalacrocorax carbo)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 2239 – 5281 двойки (2007: 2000–2800 дв.)

Особености на разпространението

Разпръснато в Северна България, Източна Стара планина (долините на реките Голяма и Луда Камчия) и района на Бургас. Колониите по-ясно групирани по Дунавското крайбрежие (основно по островите) и на места в Дунавската равнина (покрай по-големите реки и язовири). Около Бургас повечето от гнездата разположени в ез. Вая, Пода и Комлушката низина. 

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в единадесет квадрата, където е отбелязан като гнездещ преди 2013 г. В някои от тези случаи колониите са се изместили в съседни квадрати (например на яз.Студен кладенец). Част от колониите в граничните квадрати по река Дунав са били картирани през 2013 г., но те се намират на територията на Румъния поради което сега не са отразени. Изчезнали са колониите на о.Бялата пръст край с.Сребърна, на о.Вардим, тази в старо корито при с.Ореховица, Плевенско, яз. Мандра и източната част на Бургаско езеро. Нови колонии са картирани в общо единадесет 10Х10 км. квадрата – в рибарници Калимок, край Приморско, ЗМ Вая, северните брегове на Бургаско езеро, диги в окислителни басейни на Лукойл Нефтохим, , на кея срещу фара на Шабла, в Искърския пролом, на язовирите Ястребино, Батак, Цанков камък и Пясъчник. 

Численост в защитени зони за птиците: 1729 – 4338 дв. (81% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони: „Мандра-Пода“ (834-2660 дв.), Остров Ибиша (300-700 дв.), Странджа (240 дв.), Бургаско езеро (20-180 дв.) и Дуранкулашко езеро (120-170 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Предимно в алувиални и много влажни гори и храсталаци до големи реки течащи води или язовири и крайморски езера стоящи пресни води, включително до стоящи бракични води. Гнездовища и в блата и лагуни.

 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: увеличение
Дългосрочна тенденция на числеността: увеличение
Краткосрочна тенденция на разпространението: увеличение
Дългосрочна тенденция на разпространението: увеличение

 

Заплахи

Бракониерски отстрел, осушаване на влажни зони,загуба на местообитания и по други причини, горскостопански сечи в района на колониите, промени на водното ниво на водоеми през гнездовия период, безпокойство в местата на гнездене и нощувка, сблъсъци с електропреносната мрежа, оплитане в рибарски мрежи и друга риболовна техника.

 

Петър Шурулинков, Владимир Младенов, Гиргина Даскалова, Ралица Георгиева