Атлас на гнездящите птици в България

Голям маслинов присмехулник

(Hippolais olivetorum)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1500-3500 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, по-плътно в Югоизточна България (Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Странджа и Южното Черноморско крайбрежие до нос Емине) и в Югозападна България (долините на реките Струма и Места и Южен Пирин). С единични находища по Северното Черноморско крайбрежие, в Тракийската низина, поречието на река Тунджа, южните части на Източна Стара планина и източната част на Дунавското крайбрежие.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в сухолюбиви храсталаци, особено в съчетание с единични или групи дървета или със силно разредени гори с подлес (наличието на дървета вероятно е част от изискванията по отношение на местообитанията). На места многоброен и в силно разредени издънкови ксерофилни дъбови (Quercus sp.) гори, в обрасли с храсти овощни градини, дървесни и храстови плантации, ивици дървета, храсти и мозайки от тях. Гнезди и в градски паркове и градини и други части на населени места по Черноморското крайбрежие (Ахтопол), Източните Родопи (Ивайловград) и др. Намиран и на периферията на алувиални и много влажни гори и храсталаци (до кея на р. Ропотамо).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани