Атлас на гнездящите птици в България

Голям нирец

(Mergus merganser)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 2-7 двойки (2007: 2-5 дв.)

Особености на разпространението

Северен вид, за който България е на границата на южното му гнездово разпространение. Сигурно гнездене е установено язовири в Родопите –  „Боровица“, „Студен Кладенец“ и „Кърджали“. Възможно е да се срещна и в други високопланински водоеми е Рило-Родопския масив и Стара планина.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът е установен в 5 квадрата по долината на река Боровица и река Арда.

Численост в защитени зони за птиците: 2-5 двойки (71-100% от популацията). Най-висока численост има в защитена зона „Добростан“ (1-3 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в цепнатини и дупки в скали и скални стени в близост до дълбоки стоящи сладководни водоеми, с големи водни огледала и без растителност по периферията им.

Тенденции в развитието на популацията  за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилно
Дългосрочна тенденция на числеността: нарастваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: нарастващо
Дългосрочна тенденция на разпространението: нарастващо

Заплахи

Отстрел, улавяне в бракониерски мрежи за риболов, безпокойство

Волен Аркумарев