Атлас на гнездящите птици в България

Голям пъстър кълвач

(Dendrocopos major)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 90 000-150 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен повсеместно на територията на почти цялата страна с изключение на някои предимно земеделски райони с ограничени горски участъци (западната част на Дунавската равнина, Тракийската низина, Бургаската низина и др.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди изключително в по-гъсти гори от морския бряг до алпийската зона – в иглолистни гори, широколистни листопадни гори, смесени гори, алувиални и много влажни гори и храсталаци, понякога в по-обширни ивици дървета, храсти и мозайки от тях, включително покрай реки, в по-стари овощни градини, дървесни и храстови плантации, а също в големи лесопаркове извън или в населени места.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани