Атлас на гнездящите птици в България

Голям синигер

(Parus major)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 800 000- 1 300 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен на цялата територия на страната с изключение на високопланинската безлесна зона.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широк спектър местообитания, като предпочитани първични такива са широколистни листопадни гори, смесени гори, алувиални и много влажни гори и храсталаци, в по-малка степен иглолистни гори. Значителна част от популацията се размножава и в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, овощни градини, дървесни и храстови плантации, градски паркове и градини и други части на населени места, където често устройва гнездата си по сгради и други антропогенни съоръжения, а понякога двойките заемат кухини в скали и скални стени (във вътрешността на страната).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани