Атлас на гнездящите птици в България

Голям ястреб

(Accipiter gentilis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 800–1200 дв.

Особености на разпространението

Широко разпространен с разпръснати единични гнездовища, по-групирани предимно в гористите планински и полупланински райони, също и в хълмистите равнини. Отсъства от някои равнинни райони с обширни земеделски площи поради липсата на подходящи горски местообитания.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широколистни листопадни гори, смесени гори и иглолистни гори (по-рядко в алувиални и много влажни гори и храсталаци, най-често с обширни поляни. И след 1990 г. се размножава в по-големи градски паркове и градини от лесопарков тип, предимно в планини и предпланини.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани