Атлас на гнездящите птици в България

Горска бъбрица

(Anthus trivialis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 10 000-18 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение във всички планини до горната граница на гората, по плътно в Рила, Пирин, Западните Родопи, Стара планина, Средна гора, Витоша и съседните й планини, повечето от Западните погранични планини, високите части на Източните Родопи, Странджа. Разпръснато в Сакар, равнинните гористи части на Лудогорието, Добруджа, Тракийската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в широколистни листопадни гори, иглолистни гори и смесени гори, като предпочита окрайнините и по-разредените им участъци, сечища, просеки, просветлени поляни, нерядко на границата с алпийски и субалпийски тревни съобщества. Рядко гнезди в гори на границата на планински градове, села и индустриални зони (Габрово, Смолян и др.)

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани