Атлас на гнездящите птици в България

Горска дърволазка

(Certhia familiaris)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 50 000-75 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, съсредоточено основно в планинските гористи райони. По-плътно в Рила, Пирин, Западни Родопи, Средна гора, Витоша, Централна Стара планина, по-разпокъсано в Западна и Източна Стара планина, Странджа и Осоговската планина, както и с изолирани находища в Източните Родопи, Лудгорието, Дунавската равнина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в иглолистни гори – от Picea abies, Pinus sylvestris, P. nigra, P. peuce и P. heldreihii; в широколистни листопадни гори, главно от Quercus sp. и Fagus sylvatica; в смесени гори. Среща се и в овощни градини, дървесни и храстови плантации и градски паркове и градини (лесопарков тип).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани