Атлас на гнездящите птици в България

Горска зидарка

(Sitta europaea)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 100 000-300 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията на страната, основно в планините и равнинните места с гори. Не се среща в предимно земеделските райони (значителни части от Дунавската равнина, Тракийската низина, Бургаската низина и др.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в по-стари широколистни листопадни гори, но и в алувиални и много влажни гори и храсталаци, смесени гори, иглолистни гори. Обитава по-обширните градски паркове и градини и други места с преобладаване на дървета в градове, села и индустриални зони, както и вилни зони, стари овощни градини, дървесни и храстови плантации.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани