Атлас на гнездящите птици в България

Горска улулица

(Strix aluco)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 4000-8000 дв.

Особености на разпространението

Петнисто и разпръснато, по-плътно на почти цялата територия на предпланинските и планинските райони, по-разпръснато в равнинните части с по-малко гористи местности (Дунавската равнина, Тракийската низина, Бургаската низина и др.) и в някои нископланински и хълмисти райони (Сакар, Дервентските възвишения, Малешевска планина, Огражден и др.). Възможно е установените находища да не обхващат всички съществуващи находища.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в разнообразни местообитания, основно в широколистни гори, смесени гори, иглолистни гори и алувиални и много влажни гори и храсталаци, понякога в овощни градини, дървесни и храстови плантации, ивици дървета, храсти и мозайки от тях, градски паркове и градини и други части на градове, села и ииндустриални зони (включително по сгради, но и по единични постройки извън населени места). По-рядко се размножава и в скали и скални стени (във вътрешността на страната).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани