Атлас на гнездящите птици в България

Горска ушата сова

(Asio otus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 3000-5000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията на страната, основно в хълмистите и нископланинските райони.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди най-често в стари гнезда на вранови птици, основно в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, особено в дървесната растителност покрай реки и на острови в тях, нерядко на окрайнините или в разредени широколистни листопадни гори (горички от Robinia pseudoacacia, особено по склоновете на долини), овощни градини, дървесни и храстови плантации (вкл. насаждения от Populus sp.), понякога в градски паркове и градини (включително по-стари гробищни паркове) или дори в самите градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани