Атлас на гнездящите птици в България

Горска чучулига

(Lullula arborea)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 40 000-80 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен навсякъде в хълмистите, нископланинските и равнинните райони с разредени гори и храсталаци на по-голямата част от територията на страната с изключение на равнинните земеделски райони в Дунавската равнина, Добруджа, Тракийската низина и Бургаската низина.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в мезофилни тревни съобщества, степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени, тревни съобщества по сухи силикатни терени, храсталаци на местата с умерен климат, алпийски и субалпийски тревни съобщества, най-често в близост до широколистни, иглолистни и смесени гори, понякога до ивици дървета, храсти и мозайки от тях, овощни градини, дървесни и храстови плантации. Среща се и в по-малки ливади, поляни, пасища и просеки сред обширни горски масиви.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани