Атлас на гнездящите птици в България

Горски бекас

(Scolopax rusticola)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 30-100 дв.

Особености на разпространението

С разпръснати находища, по-групирани в Средна гора, гористите части на Западна и Централна Стара планина, Рила, Пирин, Западните Родопи, Осоговска планина, Витоша, Странджа и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди само в гори, най-често в иглолистни гори и смесени гори, по рядко в стари широколистни гори.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани