Атлас на гнездящите птици в България

Градинска дърволазка

(Certhia brachydactyla)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 15 000-25 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение главно в предпланините и ниските части на планините, на места и в равнините, особено покрай по-големи реки. По-плътно съсредоточено в Източна Стара планина, Странджа, част от Централна Стара планина и Средна гора, Витоша и съседните планини, поречието на река Тунджа и др. По-разпръснато в Рило–Родопския масив, Западна Стара планина (включително в по-високите им части), Дунавската равнина, Тракийската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в алувиални и много влажни гори и храсталаци и широколистни листопадни гори, особено в разредени по-стари гори от Quercus sp., както и в крайречни ивици дървета, храсти и мозайки от тях, овощни градини, дървесни и храстови плантации, градски паркове и градини.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани