Атлас на гнездящите птици в България

Градинска овесарка

(Emberiza hortulana)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 25 000-75 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в Добруджа, Лудогорието, Черноморското крайбрежие, Странджа, Сакар и Източните Родопи, по-петнисто и разпръснато в Дунавската равнина, периферните части на Тракийската низина, Западна България и др. Не се среща в средно високите и високите части на планините.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в по-топли райони, в храсталаци и тревни съобщества, особено сухолюбиви храсталаци, на окрайнини на широколистни листопадни гори (най-често Quercus sp.), или в по-разредени горски участъци, в селскостопански площи и изкуствени ландшафти, където предпочита мозайки от малки обработваеми площи със синури и храсти между тях, малки овощни градини, дървесни и храстови плантации или ивици дървета, храсти и мозайки от тях и др. Не избягва и посеви и други (едногодишни) тревни култури.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани