Атлас на гнездящите птици в България

Градинска червеноопашка

(Phoenicurus phoenicurus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2000 – 5000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение в цялата страна, по-компактно в Странджа, крайморската част на Източна Стара планина и около Варна, в отделни части на Западна и Централна Стара планина. В останалата част на страната с разпръснати, обикновено единични и непостоянни гнездовища.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широколистни листопадни гори (особено Fagus sylvatica и Quercus sp.), в градове, села и индустриални зони (предимно по стари сгради както в компактни, така и в селища с разпръснати дворове), в алувиални и много влажни гори и храсталаци, рядко в сипеи в близост до иглолистни гори и скали и скални стени с дървесна и храстова растителност около тях.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани