Атлас на гнездящите птици в България

Градински присмехулник

(Hippolais icterina)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 150-300 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение както в равнинни, така и в планински места в цялата страна. По-плътно по Черноморското крайбрежие, покрай река Дунав и Западна Стара планина.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широколистни листопадни гори, алувиални и много влажни гори и храсталаци, както и в градски паркове и градини с изобилна растителност. По изключение намиран и в иглолистни гори.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани