Атлас на гнездящите птици в България

Градинско коприварче

(Sylvia borin)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 120-400 дв.

Особености на разпространението

С разпръснати изолирани находища (рядко до няколко в съседни квадрати), почти равномерно на територията на цялата страна, без значителни части от Югоизточна и Североизточна България.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в богати на дървета и храсти дворове в градове, села и индустриални зони, градски паркове и градини и разредени широколистни листопадни гори и по-рядко в овощни градини, дървесни и храстови плантации.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани