Атлас на гнездящите птици в България

Градска лястовица

(Delichon urbicum)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 600 000-1 000 000 дв.

Особености на разпространението

Повсеместно разпространен на почти цялата територия на страната с изключение на някои планински райони без селища и с преобладание на горски масиви.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в градове, села и индустриални зони, с предпочитание към по-високи масивни сгради от градски тип с широки пространства около тях. Извън селищата обитава терени със скали и скални стени (във вътрешността на страната), понякога разполага гнездата си около входовете на пещери, а по-рядко – и по стръмни скалисти (морски) брегове по Северното Черноморско крайбрежие.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани