Атлас на гнездящите птици в България

Гривеста рибарка

(Thalasseus sandvicensis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 1 300 -2 400  двойки (2007: 300-1300 дв.)

Особености на разпространението

Многоброен, но със силно локализирано разпространение вид. Обитава основно крайморски свръхсолени водоеми – крайбрежни лагуни, солници и др. Ловува само в солени или бракични води, най-често – в крайбрежните части на морето. 

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.:  В периода 2013-2020 г. няма видима промяна в разпространението на вида с изключение на едно инцидентно гнездене в ЗЗ „Комплекс Мандра-Пода”. Единствената постоянна гнездова колония на вида е на територията на Поморийското езеро, където видът увеличава числеността си. Основен фактор за това увеличение са успешните природозащитни мерки, прилагани през годините с цел увеличаване площта и подобряване на гнездовите местообитания на вида.

Численост в защитени зони за птиците: 1 300-2 400  двойки (100% от популацията). Всички находища на вида са на територията на Натура 2000 мрежата. Най-висока численост има в защитените зони „Поморийско езеро“ (1300-2400 дв), „Атанасовско езеро“ (0-120 дв.) и „Комплекс Мандра-Пода” (0-2 дв.)

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в лагуни – солници със соленоводни или хиперхалинни басейни. В естествени условия разполага гнездата си по разделителни диги и други засолени терени с халофитна растителност, но понастоящем цялата популация гнезди върху изкуствени наколни или насипни острови. Колониално гнездящ вид, колониите могат да достигнат хиляди гнездящи двойки. Много често гнезди в смесени колонии с други рибарки и дъждосвирци. У нас единствените находища са в Поморийското и Атанасовското езера. Разположението на колониите задължително е в непосредствена близост до крайбрежната част на морето, където ловува.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: нарастваща
Дългосрочна тенденция на числеността: нарастваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: стабилно

Заплахи

Хищничество от наземни бозайници, застрашаващо яйцата и малките в гнездовите колонии. Компрометиране гнезденето поради провеждане на рекреационни дейности (уиндсърфинг) в близост до колонията в Поморийско езеро. Екстремни климатични явления в резултат на глобалните климатични промени. Унищожаване на гнезда и малки вследствие на технически дейности при производство и добив на сол.

Владимир Младенов, Ралица Георгиева, Петър Шурулинков