Атлас на гнездящите птици

Гривеста чапла

(Ardeola ralloides)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

 

Размер на популацията: 2020: 87-417 двойки (2007: 300–650 дв.)

 

Особености на разпространението

Сравнително рядък и малоброен гнездящ вид. Разпръснато и групово по Дунавското крайбрежие, средното и долното течение на реките Огоста, Искър, Вит, Янтра, Марица, Тунджа и Арда и големите езера по Черноморското крайбрежие (Варненско–Белославски езерен комплекс и Бургаски влажни зони). Сигурно, но епизодично находище в Софийското поле (най-високо разположеното в страната).

В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 20 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му, но в повечето такива квадрати видът е бил установен с ниска степен на достоверност за гнездене. Нови находища са установени в 4 квадрата.

 

Численост в защитени зони за птиците: 57-310 двойки (35-74% от популацията).

Най-висока численост има в защитените зони „Сребърна“ (30-100 дв.), „Бургаско езеро“ (0-100 дв.) и „Комплекс Беленски острови“ (19-35 дв.).

Карта в голям размер

Местообитания

Предимно в блата (растителност по периферията на водоеми), по-рядко в алувиални и много влажни гори и храсталаци.

 

Тенденции в развитието на популацията

Краткосрочна тенденция на числеността:

стабилна 

Дългосрочна тенденция на числеността:

намаляваща 

Краткосрочна тенденция на разпространението:

стабилно

Дългосрочна тенденция на разпространението:

намаляващо

 

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, загуба на гнездови местообитания, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел, бракониерски сечи, нерегламентирани горскостопански практики.

 

Свилен Чешмеджиев, Калин Велев, Петър Шурулинков