Атлас на гнездящите птици в България

Гривяк

(Columba palumbus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 15 000-35 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен на почти цялата територия на страната, особено в планинските и полупланинските части, но и в равнинни гористи райони. През последните години все по-често се среща и в градски паркове и градини в населени места.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широколистни листопадни гори, смесени гори, иглолистни гори и ивици дървета, храсти и мозайки от тях, по-рядко – в алувиални и много влажни гори и храсталаци. Гнезди също в населени места и в големи паркове в пределите им.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани