Атлас на гнездящите птици в България

Гугутка

(Streptopelia decaocto)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 90 000-200 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен в цялата страна с изключение на средновисоките и високите части на планините (Стара планина, Рила, Пирин, Западните Родопи, Средна гора, Славянка, Беласица, Западните погранични планини), на районите без селища и части на Източните Родопи, в които въпреки наличието на селища видът не гнезди.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди изключително в селища градове, села и индустриални зони, особено такива в равнинните части и с богата дървесна растителност, често в градски паркове и градини. По изключение единични двойки могат епизодично да гнездят и извън населени места (в крайпътни насаждения, малки горички и др.).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани