Атлас на гнездящите птици в България

Дебелоклюна рибарка

(Gelochelidon nilotica)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 0-110  двойки (2007: 2-8 дв.)

Особености на разпространението

Малоброен и нередовно гнездящ в страната вид с много ограничени гнездови находища. Локално по Черноморското крайбрежие – главно в Атанасовското и Поморийското езеро, разпространението е в зависимост от наличието на свръхсолени водоеми. Отделни екз. се срещат през лятото и в Шабленската тузла и Дуранкулашкото езеро, но данни за сигурно гнездене там липсват.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът е установен във всички доказани в исторически план гнездови находища на вида в страната. До 2014 г. видът няма потвърдено гнездене в страната за предходните 18 години. В периода на проучването дебелоклюната рибарка гнезди и периодично в Атанасовското и Поморийското езера. Вследствие на успешно приложени мерки за опазване от хищни бозайници на основните гнездови колонии в Атанасовското езеро, през 2014 г. видът пристъпва към гнездене с численост 49-59 двойки за първи път след продължителен период. Две години по-късно на същото място е установена рекордната за страната численост от 90-110 двойки.

Численост в защитени зони за птиците: 0-110 двойки (100% от популацията). Цялата гнездова популация на вида е на територията на Натура 2000 мрежата. Гнезди единствено в защитените зони „Атанасовско езеро“ (0-110 дв.) и „Поморийско езеро“ (0-55 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в хиперхалинни водоеми – лагуни, лимани и солници, най-често по разделителните диги между басейните (засолени терени с халофитна растителност), в по-редки случаи до стоящи бракични води. Гнезди на пясъчни острови, наноси, диги и валове във влажни зони, намиращи се в близост до открити тревни пространства, където птиците ловуват на дребни гръбначни и насекоми. Колониален вид, който изисква присъствието на други видове в колонията – у нас най-често гривеста рибарка и саблеклюн.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна
Дългосрочна тенденция на числеността: нарастваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: стабилно

Заплахи

Хищничество от скитащи кучета и чакали, застрашаващо яйцата и малките в гнездовите колонии. Екстремни климатични явления в резултат на глобалните климатични промени. Унищожаване на гнезда и малки вследствие на технически дейности при производство и добив на сол. 

Владимир Младенов, Ралица Георгиева, Петър Шурулинков