Атлас на гнездящите птици в България

Дебелоклюна чучулига

(Melanocorypha calandra)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 3000-5000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и в по-малка степен разпръснато разпространение в равнинни и нискохълмисти райони в различни части на страната, основно в Крайморска Добруджа, районите около Дервентските възвишения, Сакар и северните части на Източните Родопи, Тракийската низина и долината на река Струма с прилежащите й части на Южен Пирин и Славянка. С изолирани или разположени в съседни квадрати находища и в други части на страната.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени, тревни съобщества по сухи силикатни терени (най-често пасища) и пустеещи земи, по-рядко – многогодишни тревни култури (люцернови полета) или в по-малки тревни площи сред ниви.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани