Атлас на гнездящите птици в България

Диво канарче

(Serinus serinus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 25 000-50 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, съсредоточено основно в по-високите части на Рило–Родопския масив, Западна и Централна Стара планина, Средна гора и Витоша, по-разпръснато в Източните Родопи и с отделни находища в Сакар, Тракийската низина, Руй планина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в иглолистни гори, от Picea abies, Abies alba, Pinus peuce, P. heldreihii, P. sylvestris и P. nigra. по-рядко в широколистни листопадни гори и смесени гори. Установен също по-рядко в градски паркове и градини в селища в планински и предпланински райони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани