Атлас на гнездящите птици в България

Див скален гълъб

(Columba livia)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 400-800 дв.

Особености на разпространението

С предимно петнисто разпространение, обхващащо части от Рило–Родопския масив и по-разпръснато в Западна Стара планина (вкл. Искърския пролом), по Черноморското крайбрежие, , някои скалисти райони в Дунавската равнина, Източна Стара планина и др. Повечето от гнездящите в дивата природа групи са твърде отдалечени една от друга и често смесени с индивиди от Columba livia f. domestica. Не е изключено чистата дива форма да не е запазана.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по стръмни скалисти (морски) брегове, морски острови, островчета, надводни скали и камъни и скали и скални стени, понякога в близост до входовете на пещери. В редица случаи индивидите от природните находища са в редовен контакт с близки населени места.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани