Атлас на гнездящите птици в България

Домашна червеноопашка

(Phoenicurus ochruros)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 30 000 – 60 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, почти плътно обхващащо югозападната част на страната – планинските и предпланинските части на Рило–Родопския масив и на север до Западна и Централна Стара планина. С по-слабо групирани и разпръснати находища в Източна Стара планина, Средна гора, Предбалкана, Сакар, Дунавската равнина, Тракийската низина и Черноморското крайбрежие (в последните три района главно в населените места).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно по сипеи, скали и скални стени (във вътрешността на страната), понякога в близост до входовете на пещери. Много чест в градове, села и индустриални зони, особено в планините, където разполага гнездата си по жилищни сгради, докато в равнинните райони е по-силно привързан към изоставени строителни обекти или промишлени комплекси. В планините повсеместно се размножава по единични или групи постройки сред иглолистни гори, като е установен да гнезди и в самите гори – в съобщества от Pinus peuce на горната граница на гората.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани