Атлас на гнездящите птици в България

Домашно врабче

(Passer domesticus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2 000 000-4 000 000 дв.

Особености на разпространението

С плътно разпространение на почти цялата територия на страната без високите части на планините и районите без селища.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Синантропен вид, тясно свързан с човека. Гнезди предимно по сгради, бетонни стълбове, лампи от уличното осветление и други съоръжения в градове, села и индустриални зони, включително в градски паркове, понякога в хралупи в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, овощни градини, окрайнини на гори и дори по скали и скални стени, по правило близо до населени места. Извън селищата гнезди в отделни постройки, кухини в мостове, стълбове и други съоръжения. Често заема гнезда на други видове (Delichon urbicum, Merops apiaster, Ciconia sp., Aquila sp. и др.) както във, така и извън населени места.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани