Атлас на гнездящите птици в България

Дългоопашат синигер

(Aegithalos caudatus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 20 000-60 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от страната, по-плътно в нископланинските и предпланинските райони (Странджа, Източните Родопи, Източна Стара планина, Средна гора, Западните погранични планини, Южен Пирин и др.), но и в равнинни места (Лудогорието, Добруджа), избягва районите с преобладание на земеделски култури (Дунавска равнина, Тракийска низина и др.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в разредени широколистни листопадни гори с гъст подлес, също и в други горски местообитания, сухолюбиви храсталаци, примесени с единични или групи широколистни дървета, стари или изоставени овощни градини, дървесни и храстови плантации, понякога ивици дървета, храсти и мозайки от тях, градски паркове и градини с по-богата дървесна и храстова растителност.

 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

 

Заплахи

Не анализирани