Атлас на гнездящите птици в България

Елов певец

(Phylloscopus collybita)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 200 000-700 000 дв.

Особености на разпространението

С почти плътно разпространение на цялата планинска територия на страната, в гористите равнинни райони на Добруджа и Лудогорието и в южните части на Дунавската низина. Отсъства или с отделни находища в централната и западната част на Дунавската равнина, Тракийската низина, Бургаската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в иглолистни гори, смесени гори, широколистни листопадни гори, по-рядко – и в алувиални и много влажни гори и храсталаци, като във всички случаи предпочита участъци с гъст подлес. Във високите части на планините изобилен в храсталаци на местата с умерен климат, в частност субалпийски съобщества от Pinus mugo. Много чест в овощни градини, дървесни и храстови плантации, най-вече – в изкуствените борови насаждения (Pinus sp.). Гнезди и в градски паркове и градини от лесопарков тип, както и в други части на населените места с преобладаване на дървесна растителност (особено иглолистна).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани