Атлас на гнездящите птици в България

Елшова скатия

(Carduelis spinus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2000-4000 дв.

Особености на разпространението

С ограничено петнисто разпространение, концентрирано основно в иглолистния пояс на Рила, Пирин, Западните Родопи, Славянка, Витоша, Западна и Централна Стара планина. България е разположена в непосредствена близост до южната граница на гнездовия му ареал в Европа.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди изключително в иглолистни гори, от Picea abies, Pinus peuce, P. heldreihii и P. sylvestris. По изключение в смесени гори.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани