Атлас на гнездящите птици в България

Жалобен синигер

(Parus lugubris)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 10 000-20 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение главно в ниски планини и предпланински райони, по-плътно в Източна Стара планина, Източните Родопи, на места в Предбалкана, Странджа, Западна Стара планина, долината на река Струма и прилежащите й планински райони и др. По-разпръснато в Средна гора, Сакар, Дунавската равнина, Тракийската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в широколистни листопадни гори, особено в светли гори от Quercus sp., Fagus sylvatica; по-рядко в смесени гори. Обитава и храсталаци на местата с умерен климат и сухолюбиви храсталаци, както и овощни градини, дървесни и храстови плантации, градски паркове и градини и други части от селища с разпръснати сред естествени местообитания дворове, като в Западните Родопи на по-голяма надморска височина гнезди по овощни дървета именно в такива селища.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани