Атлас на гнездящите птици в България

Жалобна мухоловка

(Ficedula hypoleuca)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0-5 дв.

Особености на разпространението

Регистриран като гнездящ вид в миналото. Понастоящем границата на гнездовия ареал на вида е разположена на север от България.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Наблюдаван в широколистни листопадни гори.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани