Атлас на гнездящите птици в България

Жълта овесарка

(Emberiza citrinella)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 50 000-80 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно в покритите с гори планини и в някои гористи райони в Северена България, с изолирани находища и на други места в равнините. Не се среща на по-голямата част от Дунавската равнина, Тракийската низина, районите около река Тунджа, Бургаската низина, ниските части на Източните Родопи и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в различни гори, в планините предимно в иглолистни гори и по-рядко в смесени гори, в по-ниските места – основно в разредени широколистни листопадни гори и като изключение в много влажни гори и храсталаци. Придържа се към периферийните им участъци, примесени с храсталаци и тревни съобщества. В Добруджа по-многоброен в горите от Quercus cerris и екотонната зона, в близост до 8 селскостопански площи и изкуствени ландшафти. Рядко в гористи окрайнини на градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани