Атлас на гнездящите птици в България

Жълта стърчиопашка

(Motacilla flava)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 100 000-500 000 дв.

Особености на разпространението

С повсеместно разпространение на по-голямата част от територията на страната, обхващащо равнинните й части, някои открити и долинни райони в предпланините и отделни ниски планини (Източни Родопи). Отсъства в гористите и в по-високите части на планините.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по мочурливи места покрай реки, блата, язовири, напоителни канали и други водоеми със стоящи пресни води, стоящи бракични води, във влажни ливади, пасища и други тревни съобщества по влажни терени. В някои райони (Добруджа, Дунавската равнина, Тракийската низина и др.) е изобилна в посеви и други (едногодишни) тревни култури (особено житни култури, оризища и др.), по-рядко в подобрени тревни площи (многогодишни тревни култури) (люцерна), във влажни места с тревна растителност на окрайнините на по-големи градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани