Атлас на гнездящите птици в България

Жълтоглаво кралче

(Regulus regulus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 80 000-150 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, обхващащо иглолистния пояс на високите планини от Рило–Родопския масив, Витоша, Западна и Централна Стара планина, където са и най-източните находища на вида в страната.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в иглолистни гори, в съобществата от Picea abies, Abies alba, Pinus peuce, P. heldreichii, P. sylvestris. Сравнително по-рядко се среща и в смесени гори.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани