Атлас на гнездящите птици в България

Жълтоклюна гарга

(Pyrrhocorax graculus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1500-2500 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, съсредоточено по високите скалисти части на Централна и Западна Стара планина, Рила, Пирин, Осоговска планина и в по-ниски карстови терени (Понор, Искърския пролом и др.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди изключително в пещери (карстови пропасти) в карстови райони със скали и скални стени, като при търсене на храна посещава алпийски и субалпийски тревни съобщества. Нерядко отделни индивиди или малки ята събират хранителни остатъци и край хижите 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани