Атлас на гнездящите птици в България

Жълтонога чайка

(Larus michahellis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 5000-7000 дв.

Особености на разпространението

Разпръснато и линейно групирано по Черноморското крайбрежие (където гнезди основно в крайморските селища) и донякъде по река Дунав. С единични отдалечени гнездовища във вътрешността на страната, където също се придържа към селищата, предимно по долините на по-големите реки или край язовири. Скитащи неразмножаващи се индивиди се задържат през цялото лято около влажни зони, най-вече в близост до съществуващи гнездовища.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в градове, села и индустриални зони, но също така и по стръмни скалисти (морски) брегове и острови, островчета, надводни скали и камъни и по-рядко по преградните диги в солници.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани