Атлас на гнездящите птици в България

Забулена сова

(Tyto alba)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 500-1000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение из цялата страна, по-плътно в откритите равнинни и хълмисти части на Югоизточна България, на места в Тракийската низина и в Софийското поле, по-разсеяно – в Дунавската равнина, Източните Родопи, по Черноморското крайбрежие, Предбалкана, долината на река Струма и др. Поради твърде скрития й начин на живот, отразените на картата находища не изчерпват всички действителни гнездовища на вида.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди изключително в различни по характер градове, села и индустриални зони и в отделни постройки или групи сгради извън селищата.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани