Атлас на гнездящите птици в България

Зеленика

(Chloris chloris)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 200 000-400 000 дв.

Особености на разпространението

С почти повсеместно разпространение на територията на цялата страна с изключение на алпийските части на планините и отделни места в някои по-ниски райони.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в различни местообитания с преобладание на дървета – в покрайнини или в разсветлени широколистни листопадни гори, алувиални и много влажни гори и храсталаци, смесени гори, по-рядко в иглолистни гори, но почти повсеместно в градски паркове и градини и други части на населените места. Много чест и в овощни градини, дървесни и храстови плантации, ивици дървета, храсти и мозайки от тях. Гнезди понякога и в храсталаци на местата с умерен климат (в пояса на Pinus mugo в субалпийската зона).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани