Атлас на гнездящите птици в България

Зеленоглава патица

(Anas platyrhynchos)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2500-6000 дв.

Особености на разпространението

Най-често срещаният гнездящ вид патица, с по-сгъстено или по-разсеяно разпространение в цялата страна без високите части на планините, преобладаващо гористите или други райони, лишени от средни и по-големи влажни зони с крайбрежна растителност. В Родопите и на места в Рила достига до пояса на иглолистните гори, включително до вековни гнездовища като Баташкото блато. Разпространението отча-

сти повлияно от изкуствени разселвания, както в миналото (особено след 1960 г.), така и в последните 20 години.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в неморски води (лагуни, стоящи пресни води, стоящи бракични води), блата (растителност по периферията на водоеми), по-рядко – в течащи води (отводнителни канали или други водоеми с бавно течение), влажни зони в пределите на градски паркове и градини и други части на градове, села и индустриални зони, особено на периферията им, в кариери за инертни материали, канали, разливи и др. Разполага гнездата си в тревни съобщества по влажни терени, в посеви и други (едногодишни) тревни култури (оризища, житни ниви близо до водоеми), по различен субстрат в заливни гори (алувиални и много влажни гори и храсталаци) и др.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани