Атлас на гнездящите птици в България

Зеленогуша овесарка

(Emberiza cirlus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 50 000-70 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение в по-ниските части на територията на цялата страна, по-плътно в Южна България и по Черноморското крайбрежие и по-разпръснато – северно от Стара планина.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно по сухи, хълмисти терени, обрасли с редки храсти и единични дървета и богата тревна покривка, стари или изоставени oвощни градини, дървесни и храстови плантации (особено лозя и други екстензивно обработвани малки земеделски площи), разредени нискостъблени широколистни листопадни гори и др. Рядко в окрайнините на разпръснати планински селища (махали, колиби и др.).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани