Атлас на гнездящите птици в България

Зеленоножка

(Gallinula chloropus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 5000-12000 дв.

Особености на разпространението

С неравномерно петнисто разпространение в равнинните и низинните части на цялата страна, най-широко покрай река Дунав и в Дунавската равнина, Тракийската низина, по Черноморското крайбрежие, по поречията на по-големите реки. На места и в по-ниските части на планините, в преобладаващо гористи (Странджа) или сухи каменисти (Източни Родопи) райони, където гнезди и в много малки влажни зони с блатна растителност.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в растителност по периферията на водоеми във влажни зони с различен характер и размери – блата, стоящи пресни води, като рибарници, микроязовири, водоеми в стари речни корита, малки блатисти водоеми в градове, села и индустриални зони и в градски паркове и градини. Често и в течащи води – канали, речни брегове, понякога – в лагуни, стоящи бракични води и др. Заема и напълно обраснали водоеми без водно огледало, по-рядко – мочурища.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани