Атлас на гнездящите птици в България

Зелен кълвач

(Picus viridis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 10 000-30 000 дв.

Особености на разпространението

С почти повсеместно разпространение на цялата територия на страната без най-високите части на планините, някои райони в Добруджа, Дунавската равнина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в различни по характер гори, особено разредени широколистни листопадни гори или в окрайнините им, ивици дървета, храсти и мозайки от тях, често покрай реки, в алувиални и много влажни гори и храсталаци, овощни градини, дървесни и храстови плантации, смесени гори, иглолистни гори, както и в градски паркове и градини, дворове и други части на градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани