Атлас на гнездящите птици в България

Земеродно рибарче

(Alcedo atthis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1000-2000 дв.

Особености на разпространението

С групово и линейно разпространение, свързано с речната мрежа (средните и долните течения) и с други водоеми в равнинните и хълмистите части на цялата страна, в някои предпланински и планински райони (Предбалкан, Западни Родопи). По-ясно групирано покрай река Дунав, Черноморското крайбрежие, Източните Родопи и значителни части от Дунавската равнина, Тракийската низина, Софийското поле и др. Почти отсъства в Добруджа. Разпространението се колебае силно на места според динамиката на речните брегове (срутване, заравняване и т.н.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по бреговете на реки, канали и други водоеми с течащи води, край стоящи пресни води, по-рядко стоящи бракични води; зависим от наличието на подходящи отвесни земни или пясъчни откоси. Обитава и подходящи участъци по морското крайбрежие (тесни морски заливи, естуари). В тези случаи устройва гнездата си както по бреговете на вливащи се в морето реки, така и в стръмни земни стени по самото крайбрежие, като птиците ловуват в по-тихите заливи.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани