Атлас на гнездящите птици в България

Зимно бърне

(Anas crecca)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 0-6 двойки (2007: 2-15 дв.)

Особености на разпространението

С изолирани единични находища или такива в съседни квадрати, главно покрай р. Дунав, по Черноморското крайбрежие и по поречието на реките Стряма и Марица в Тракийската низина. Вероятно повечето двойки гнездят само през отделни години. Често през гнездовия период се срещат и отделни птици, възможно летуващи неразмножаващи се индивиди.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 14 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му, както и фактът че повечето двойки гнездят само през отделни години. Нови находища са установени в 2 квардата. 

Численост в защитени зони за птиците: 0-5 двойки (83% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Атанасовско езеро“ (0-3 дв.), „Дуранкулашко езеро“ (0-1 дв.) и „Марица-Пловдив“ (0-1 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Размножава се в лагуни, стоящи пресни води и стоящи бракични води, като разполага гнездата си в блата (в растителност по периферията на водоеми) и в тревни съобщества по влажни терени), когато се намират по брега на влажните зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: намаляваща с непериодични колебания
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща с непериодични колебания
Краткосрочна тенденция на разпространението: намаляващо с непериодични колебания
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо с непериодични колебания

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел.

Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов