Атлас на гнездящите птици в България

Източен планински певец

(Phylloscopus orientalis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 5000-7000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, обхващащо по-плътно Източните Родопи и отделни райони от долините на реките Струма и Места и планините около тях, части от Странджа, Сакар, Дервентските възвишения и Източна Стара планина. Изолирани гнездовища в Тракийската низина, Рила, Подбалканските котловини и Черноморското крайбрежие на север до горски участъци в крайморската част на Добруджа.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди почти изключително в по-сухи широколистни листопадни гори, основно издънкови гори от Quercus sp., много често – без гъст подлес.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани