Атлас на гнездящите птици в България

Източно орфеево коприварче

(Sylvia crassirostris)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 400-600 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и по-плътно разпространение в долините на реките Струма и Места и прилежащите им райони (особено Южен Пирин и подножието на Славянка), както и в Източните Родопи и Сакар. По-разпръснато в Дервентските възвишения, западната част на Странджа, хълмистите райони около поречието на река Тунджа и източната част на Сърнена Средна гора. Изолирани гнездовища в Източна Стара планина, нос Еминe.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в сухолюбиви храсталаци, особено на припечни склонове или в оврази. Най-висока численост достига в монотипни или смесени храсталаци от Paliurus spina–christi, Juniperus excelsa, Juniperus oxycedrus, Carpinus orientalis, често сред по-открити пасища и примесени с отделни дървета – Quercus pubescens, Q. coccifera, Q. virgiliana, Q. cerris, Q. frainetto, Pyrus eleagrifolia и P. amygdaliformis и др. по-рядко се среща и в храсталаци в местата с умерен климат (Crataegus monogyna, Prunus spinosa и др.).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани