Атлас на гнездящите птици в България

Имелов дрозд

(Turdus viscivorus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 80 000–120 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, обхващащо изцяло планинската част на страната, включително по-ниските планини. С разположени в съседни квадрати или разпръснати гнездовища и в някои гористи части на Дунавската равнина, Тракийската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди почти изключително в гори, основно в широколистни листопадни гори (особено Fagus sylvatica), в иглолистни гори (Picea abies, Pinus sylvestris, P. peuce, P. heldreichii), смесени гори и алувиални и много влажни гори и храсталаци. Рядко в гористи части на окрайнините на по-високо разположени планински селища.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани